Xóa lệnh in đang bị treo

Windows: Clear Print Queue

  1. Select Start.
  2. Type Command .
  3. Right-click “Command Prompt” and select “Run as administrator“.
  4. Type net stop spooler then press “Enter“.
  5. Type del %systemroot%\System32\spool\printers\* /Q then press “Enter“.
  6. Type net start spooler then press “Enter“.
  7. The print queue on your Windows should now be cleared.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *